Περιβάλλον

H συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και κατ΄επέκταση, στην αειφόρο ανάπτυξη-στην ικανοποίηση, δηλαδή, των αναγκών του παρόντος, με τρόπους, οι οποίοι να μην αποστερούν τις επόμενες γενιές από τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες- αποτελεί βασική υποχρέωση μιας κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης.

Από τα πρώτα του βήματα ο Ομιλός μας αυτοδεσμεύθηκε να μην αποστεί  ποτέ από την υποχρέωση αυτή, αλλά να την εκπληρώνει πάντα στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Μέσα στις προτεραιότητες μας είναι η μέριμνα για την διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων με την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης την  αντικειμενική περιοδική αξιολόγησης των συστημάτων αυτών, την επιμόρφωση και ενεργό συμμετοχή του προσωπικού του Ομίλου μας.

Στον όμιλό μας εφαρμόζονται μέθοδοι ανακύκλωσης και βελτιστοποίησης του τρόπου διαχείρισης και αξιοποίησης των μη χρήσιμων υλικών.

Εφαρμόζουμε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τα απόβλητα λιπαντικά ελαίων, για τα μεταχειρισμένα ελαστικά των οχημάτων, τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, συνεχίζουμε την ανακύκλωση scrap, του χαρτιού από την λειτουργία των γραφείων μας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των μελανιών της εκτυπωτών.