Ανακοινώσεις ΧΑΑ

Διορθωτική Σημείωση Παρ.2 αρ.23 ν.3556/2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2021

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι η νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία εξελέγη κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 25/6/2021 και ορίστηκε ως ανεξάρτητη, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ και ένα τρίτο μέλος, που δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 25.06.2021 με διετή θητεία, συνήλθε σε συνεδρίαση την 25.06.2021, και αποφάσισε την συγκρότησή του σε σώμα ως εξής: (1)  Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος. (2)  Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος. (3)  Ιωάννης...

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ ΤΗΣ 25ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 25.06.2021 συνήλθε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας, με τη νόμιμη απαρτία που συγκρότησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 79,212% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι 12.549.185 μετοχές επί συνόλου 15.842.391 μετοχών). Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: Εγκρίθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση οι απλές...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Λεωφ. ΝΑΤΟ 100 – 19300 Ασπρόπυργος ΑττικήςΑΡ.Μ.Α.Ε. 7343/06/Β/86/13 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121878660000 _________________________________ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση.Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε...

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων εννιαμήνου

Φορολογικό Πιστοποιητικό 2019

Επίδραση της πανδημίας COVID-19 στον όμιλο Μπήτρος Συμμετοχική

Ανακοίνωση Διάθεσης Πληροφοριακού Σημειώματος

Ανακοίνωση περί επιχειρηματικών εξελίξεων

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. (στο εξής «η Εταιρία»), σε συνέχεια της από 24.09.2020 Ανακοίνωσης, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 24.09.2020 υπεγράφη μεταξύ της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (στο εξής «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ») και της εταιρίας «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΣΙΔΜΑ») το συμφωνητικό μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού έναντι...

Ανακοίνωση περί επιχειρηματικών εξελίξεων

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. (στο εξής «η Εταιρία»), σε συνέχεια των από 08.05.2019, 09.05.2020 και 23.09.2020 Ανακοινώσεων, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τα κάτωθι: Ι. Την 23/09/2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την κάλυψη από την κατά 100% θυγατρική της εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (στο εξής «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ») της αύξησης του μετοχικού...

Ανακοίνωση περί επιχειρηματικών εξελίξεων

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. («Εταιρεία»), σε συνέχεια προηγούμενων από 08.05.2019, 16.04.2020 και 23.07.2020, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με την κάλυψη από την κατά 100% θυγατρική της εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της -ομοειδούς δραστηριότητας της τελευταίας- εταιρείας με την επωνυμία ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. («ΣΙΔΜΑ») με εισφορά σε είδος, ήτοι με...

Απολογισμός Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 31.12.2019 (ΧΡΗΣΗ 2018)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΜΑ ΓΣ : Ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου Η παρούσα Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, καθώς και του εγκεκριμένου, από το Δ.Σ., Κανονισμού Λειτουργίας της. Σκοπός της , ως διαρκής επιτροπή του ΔΣ,...