Ανακοινώσεις ΧΑΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Ανακοίνωση Αποφάσεων ΓΣ 23.06.2023 Ανακοίνωση συγκρότησης νέου Δ.Σ. 23.06.2023 Ανακοίνωση συγκρότησης νέας Επιτροπής Ελέγχου 23.06.2023 Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για το 2022 Έκθεση Ανεξαρτήτων μελών Δ.Σ. για το 2022 Έκθεση Αποδοχών μελών Δ.Σ. 2022 Απόσπασμα Πρακτικού ΤΓΣ 23.06.2023 Απόσπασμα Πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. 23.06.2023 Απόσπασμα Πρακτικού συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου 23.06.2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 23.06.2023 Γνωστοποίηση αρ. Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου 02.06.2023 Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Φυσικού Προσώπου ΤΓΣ 23.06.2023 Υπόδειγμα Πρακτικού Συνεδρίασης αρμόδιου Εταιρικού Οργάνου Εξουσιοδότησης Νομικού Προσώπου ΤΓΣ 23.06.2023 Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής μέσω Τηλεδιάσκεψης ΤΓΣ 23.06.2023 Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για Συμμετοχή μέσω Τηλεδιάσκεψης ΤΓΣ 23.06.2023 Έντυπο Ψηφοφορίας ΤΓΣ 23.06.2023 Εταιρικό Καταστατικό Πληροφόρηση Μετόχων...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Ασπρόπυργος, 10 Μαρτίου 2023   Η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2023, το οποίο έχει ως εξής:  Δημοσίευση α) των Ετήσιων...

Οικονομικά Μεγέθη Γ ́ τριμήνου και 9μήνου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑΣ

Η εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4706/2020 και των σχετικών εγκυκλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι, με την από 28/09/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, ορίσθηκε νέα Εσωτερική Ελέγκτρια – Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας η κ. Ειρήνη Μπόβη,...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 08/07/2022

Η εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή του άρθρου 17, παρ. 1, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστοποιεί με την παρούσα προς ενημέρωση του Επενδυτικού Κοινού, ότι ο Επικεφαλής της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, κύριος Κωνσταντίνος Πατίστας, αποχώρησε οικειοθελώς σήμερα, 08/07/2022, από την Εταιρεία. Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις...

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 24ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

1)  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 24ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 2) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2021-2022 3) ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ 2021 4) ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 24/6/2022

Πρόσκληση σε τακτική ΓΣ Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Εξουσιοδότηση Έντυπο ψηφοφορίας Έντυπο δήλωσης συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης Σχέδιο αποφάσεων ΓΣ Κατασταστικό

Διορθωτική Σημείωση Παρ.2 αρ.23 ν.3556/2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2021

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι η νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία εξελέγη κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 25/6/2021 και ορίστηκε ως ανεξάρτητη, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ και ένα τρίτο μέλος, που δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 25.06.2021 με διετή θητεία, συνήλθε σε συνεδρίαση την 25.06.2021, και αποφάσισε την συγκρότησή του σε σώμα ως εξής: (1)  Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος. (2)  Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος. (3)  Ιωάννης...

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ ΤΗΣ 25ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 25.06.2021 συνήλθε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας, με τη νόμιμη απαρτία που συγκρότησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 79,212% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι 12.549.185 μετοχές επί συνόλου 15.842.391 μετοχών). Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: Εγκρίθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση οι απλές...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Λεωφ. ΝΑΤΟ 100 – 19300 Ασπρόπυργος ΑττικήςΑΡ.Μ.Α.Ε. 7343/06/Β/86/13 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121878660000 _________________________________ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση.Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε...