Κοινωνική Ευθύνη

Κοινωνική Ευθύνη

Οι Άνθρωποι μας

Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας. Η δημιουργία του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος και κουλτούρας που προάγουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την αναγνώριση για την προσέλκυση των κατάλληλων υποψήφιων, παράλληλα με τη δημιουργία κινήτρων για την διατήρηση του προσωπικού αποτελούν βασικές αρχές για τον Ομιλό μας.

Λειτουργούμε με τα πλέον εξελιγμένα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης και το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελείται από άτομα με εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση, με όραμα, φιλοδοξίες και διάθεση για δημιουργία σε έναν διαρκώς αναπτυσσόμενο Ομιλο εταιριών.

Προσφέρουμε στους ανθρώπους μας την ευκαιρία να διαχειριστούν νέες προκλήσεις, να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας και να καλλιεργήσουν δημιουργικό τρόπο σκέψης.

Οι άνθρωποί μας έχουν την ευκαιρία να αναδεικνύουν στο εργασιακό τους περιβάλλον τις ικανότητές τους, να θέτουν συνεχώς στόχους αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την εκπλήρωσή τους.

Κοινωνική Ευθύνη με Πράξεις

Η συμπεριφορά μας ως κοινωνικά υπεύθυνων πολιτών μας απασχολεί με σειρά δράσεων που δεν βρίσκονται σε άμεσο συσχετισμό με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Η συνέπεια και η διαχρονικότητα σε πράξεις μας που έχουν ποικίλους αποδέκτες αποτελεί σταθερή μας επιδίωξη.

Συγκεκριμένα:

 • Με ευαισθησία και υπευθυνότητα συμμετέχουμε ενεργά στα προβλήματα των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμεθα και ανταποκρινόμαστε πρόθυμα σε προσφορά υλικής βοήθειας ενισχύοντας φιλανθρωπικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 • Με την αναδοχή 100 παιδιών σε συνεργασία με την ActionAid, συμμετέχουμε στην υποστήριξη και ενδυνάμωση των φτωχών και περιθωριοποιημένων ανθρώπων προκειμένου να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους, εφοδιάζοντάς τους με τα αγαθά, τις υπηρεσίες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν ανάγκη, ώστε οι ίδιοι να είναι σε θέση να επιφέρουν πραγματικές και μόνιμες αλλαγές στη ζωή τους.
 • Προσφέρουμε τη σταθερή μας υποστήριξη στο έργο μη κυβερνητικών οργανώσεων.
 • Κάθε χρόνο, οι εργαζόμενοι του Ομίλου, με κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία, διοργανώνουν Χριστουγεννιάτικο Bazaar στις εγκαταστάσεις της εταιρίας και τα χρήματα που συγκεντρώνονται δίνονται σε διάφορα Ιδρύματα. Το 2008 όπως και το 2010 και 2011 , τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν δόθηκαν στο ϊδρυμα Κοινωνικής Εργασίας “Χατζηπατέρειο” το οποίο φιλοξενεί 100 περίπου παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, ενώ το 2009 δόθηκαν σε οικογένεια

Περιβάλλον

H συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και κατ΄επέκταση, στην αειφόρο ανάπτυξη-στην ικανοποίηση, δηλαδή, των αναγκών του παρόντος, με τρόπους, οι οποίοι να μην αποστερούν τις επόμενες γενιές από τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες- αποτελεί βασική υποχρέωση μιας κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης.

 

Από τα πρώτα του βήματα ο Ομιλός μας αυτοδεσμεύθηκε να μην αποστεί  ποτέ από την υποχρέωση αυτή, αλλά να την εκπληρώνει πάντα στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

 

Μέσα στις προτεραιότητες μας είναι η μέριμνα για την διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων με την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης την  αντικειμενική περιοδική αξιολόγησης των συστημάτων αυτών, την επιμόρφωση και ενεργό συμμετοχή του προσωπικού του Ομίλου μας.

 

Στον όμιλό μας εφαρμόζονται μέθοδοι ανακύκλωσης και βελτιστοποίησης του τρόπου διαχείρισης και αξιοποίησης των μη χρήσιμων υλικών.

 

Εφαρμόζουμε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τα απόβλητα λιπαντικά ελαίων, για τα μεταχειρισμένα ελαστικά των οχημάτων, τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, συνεχίζουμε την ανακύκλωση scrap, του χαρτιού από την λειτουργία των γραφείων μας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των μελανιών της εκτυπωτών.

Υγιεινή και Ασφάλεια

Η Διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Ομιλός μας σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του και ο στόχος μας είναι μηδέν ατυχήματα με την έμπρακτη υποστήριξη Διοίκησης και εργαζομένων.

 

Δήλωση  Πολιτικής  για την  Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας

 

Η Ασφάλεια και η Υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία και βασικό  μέλημά μας και είναι προσανατολισμένη στην  ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων, προτύπων και πρακτικών υγείας και ασφάλειας της εργασίας (Υ&AE), κατάλληλων για τους κινδύνους  που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

 

Η εφαρμογή τους,  έχει  στόχο την ελαχιστοποίηση και τον έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας, ενώ εξασφαλίζουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες.

 

Έχοντας ως βασικό μας μέλημα να παρέχουμε ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, αναγνωρίζουμε και υποστηρίζουμε τις ακόλουθες αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας:

 

 • Αγωνιζόμαστε να παρέχουμε ένα περιβάλλον όπου τα ατυχήματα ή άλλα περιστατικά στο χώρο εργασίας θα αποτελούν αποτρέψιμο κίνδυνο εντός της επιχείρησης.
 • Η εφαρμογή των προτύπων Y&AE σε όλους τους τομείς του Ομίλου μας θα πρέπει κατ΄ ελάχιστον να εναρμονίζεται με όλες τις κρατικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις.
 • Η Εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος διαχείρισης Υ&AE αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των  επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και υπό  αυτό το πρίσμα:
  • Θα εργαστούμε για να εντοπίσουμε, να εκτιμήσουμε και να αμβλύνουμε κινδύνους σχετιζόμενους με γνωστά αίτια τραυματισμών που οφείλονται στην εργασία μέσα στους δικούς μας χώρους εργασίας.
  • Θα αγωνιστούμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι, σε κάθε επίπεδο, γνωρίζουν  τις πρακτικές Υ&AE και τις εφαρμόζουν πιστά.
  • Θα διασφαλίσουμε ότι τα τυχόν ατυχήματα και άλλα περιστατικά μελετώνται, αξιολογούνται και περιλαμβάνονται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναθεώρησης της διαχείρισης.

Πιστεύουμε και αναμένουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα ανταποκριθούν αποτελεσματικά και θα αναλάβουν τις δικές τους δεσμεύσεις προκειμένου να υποστηρίξουν την Διοίκηση στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής για την Ασφάλεια και τη Υγεία.