Κώδικας Επιχειρηματικών Αρχών

Κώδικας Επιχειρηματικών Αρχών

O Κώδικας Επιχειρηματικών Αρχών  (στο εξής  «ο Κώδικας») της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ  και των θυγατρικών της ή των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών ( εφεξής «η Εταιρία»), καθορίζει τα πρότυπα της υπεύθυνης  επιχειρηματικής συμπεριφοράς και εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας   σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

O Κώδικας, δεν υποκαθιστά διατάξεις που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, αλλά παρέχει ένα πλαίσιο αρχών λειτουργίας, ώστε όλοι να γνωρίζουν και να κατανοήσουν ποιες είναι οι ηθικές απαιτήσεις για την εκτέλεση της εργασίας που τους έχει ανατεθεί, και καθιερώνει τα ελάχιστα αδιαπραγμάτευτα πρότυπα συμπεριφοράς στους κρίσιμους τομείς λειτουργίας του εταιρικού οργανισμού.

 

Η διατήρηση της καλής φήμης της εταιρίας είναι πρωταρχικό μέλημα τόσο της Διοίκησης, όσο και όλων των ενδιαφερόμενων μερών που οι δραστηριότητες τους άπτονται της εταιρίας ή επηρεάζονται από αυτήν.

 

Η τήρηση του Κώδικα, αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης και όλων των εργαζόμενων  της εταιρίας, οπότε θα πρέπει να τον διαβάσουν προσεκτικά, να τον κατανοήσουν απόλυτα και να προσαρμόσουν τον τρόπο λειτουργίας τους στις κατευθυντήριες γραμμές του.

 

Ο Κώδικας ισχύει και για όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρίας, καθώς ο σεβασμός και η τήρηση των αρχών του Κώδικα, αποτελεί προυπόθεση συνεργασίας τους με την εταιρία.

 

Εισαγωγή

 

Από την αρχή της λειτουργίας της, η εταιρία διαπνέεται από την αντίληψη ότι μια επιχείρηση μπορεί να είναι ανταγωνιστική και αποδοτική και ταυτόχρονα να λειτουργεί με αρχές και κοινωνική υπευθυνότητα.

 

Η αντίληψη αυτή ορίζει τις ευθύνες μας απέναντι σε όλους όσους επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Η δέσμευση σε αρχές και η κοινωνική μας υπευθυνότητα επιβεβαιώνονται σε καθημερινή βάση με τη συμπεριφορά όλων μας και είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνέχιση της πορείας μας.

 

Η Διοίκηση θεωρεί ευθύνη της την ενημέρωση όλων των εργαζομένων, των συνεργατών και των προμηθευτών της εταιρίας για τις αρχές, που διέπουν τη λειτουργία της.

 

Η λειτουργία της εταιρίας, έναντι κάθε συνδεδεμένης με αυτήν ομάδας, εντάσσεται στα ακόλουθα πλαίσια:

 

 • Έναντι των Μετόχων μας: Επιδιώκουμε την προστασία της επένδυσής τους και την εξασφάλιση μιας ικανοποιητικής απόδοσης των κεφαλαίων τους υπό συνθήκες πλήρους διαφάνειας.
 • Έναντι των Πελατών μας: Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα & υπηρεσίες, με ανταγωνιστικούς όρους, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας.
 • Έναντι των εργαζομένων μας: Αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων τους, η διασφάλιση χωρίς διακρίσεις καλών και ασφαλών εργασιακών συνθηκών και η ανάπτυξή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχουμε τους εταιρικούς μας στόχους.
 • Έναντι των Επιχειρηματικών μας συνεργατών: Πιστεύουμε στις αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και με τους εργολάβους που συνεργάζονται μαζί μας και δεσμευόμαστε για την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας έναντί τους. Την ίδια δέσμευση αναλαμβάνουν και εκείνοι.
 • Έναντι της Κοινωνίας: Λειτουργούμε ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης και συνεισφέρουμε στην ευημερία και την πρόοδο του κοινωνικού συνόλου.

Σχέσεις με  Εργαζόμενους

 

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ίσες ευκαιρίες.

 

 Δεσμευόμαστε  για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για την εργασία. Δεσμευόμαστε οι μεταξύ μας σχέσεις να χαρακτηρίζονται από αξιοπρέπεια και σεβασμό. Ολοι οι εργαζόμενοι στην εταιρία απολαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες και κρίνονται αποκλειστικά με βάση τα προσόντα, τις ικανότητες και τα επιτεύγματά τους. Σεβόμαστε τη διαφορετικότητα και επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή σε κάθε είδους διάκριση, όχι επειδή δεν επιτρέπεται αλλά επειδή πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή η ποικιλομορφία μας διακρίνει και μας ενισχύει. Δεν χρησιμοποιούμε καμία μορφή καταναγκαστικής, υποχρεωτικής ή παιδικής εργασίας.

 

Σεβασμός στον χώρο εργασίας. Η προβλητική, ταπεινωτική ή εκφοβιστική συμπεριφορά, όπως και οποιαδήποτε παρενόχληση, είναι καταδικαστέα. Σεξουαλική παρενόχληση  οποιασδήποτε μορφής πρέπει να καταγγέλλεται όχι μόνον από εκείνον που την υφίσταται αλλά και από εκείνον στου οποίου την αντίληψη υποπίπτει.   

 

Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις παραπάνω δεσμεύσεις κατά τις συναλλαγές τους με συναδέλφους, πελάτες, προμηθευτές, εργολάβους.

 

Στόχος της εταιρίας είναι να προσφέρει στους εργαζομένους της ασφαλές περιβάλλον εργασίας και να δημιουργήσει κουλτούρα ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

 

Η Εταιρία μας, αναγνωρίζει την επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια ως απόλυτη προτεραιότητα. Η αποφυγή ατυχημάτων και η δημιουργία και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο οι κίνδυνοι έχουν εντοπιστεί, εκτιμηθεί, προληφθεί και εξαλειφθεί, αποτελεί κύριο μέλημά μας.

 

Στην εταιρία, δεσμευόμαστε να αναπτύσσουμε και να εφαρμόζουμε αποτελεσματικά συστήματα, πρότυπα και πρακτικές για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας που ανταποκρίνονται στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

 

Η εταιρία, υλοποιεί το πρόγραμμα για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, το οποίο αποσκοπεί στην παροχή και διατήρηση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες, τους εργολάβους και όσους ενδεχομένως επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της εταιρίας, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών για ασφαλή προιόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

 

Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας να παρέχουμε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας αναγνωρίζουμε και υποστηρίζουμε τις ακόλουθες αρχές για την υγεία και την ασφάλεια:

 

 • Αγωνιζόμαστε να παρέχουμε ένα περιβάλλον όπου τα ατυχήματα ή άλλα περιστατικά στο χώρο εργασίας θα αποτελούν αποτρέψιμο κίνδυνο εντός της εταιρίας
 • Η εφαρμογή των προτύπων Y&AE σε όλους τους τομείς της εταιρίας μας θα πρέπει κατ΄ ελάχιστον να εναρμονίζεται με όλες τις κρατικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Απαγορεύεται στους εργαζομένους η κατανάλωση  αλκοόλ και απαγορευμένων ουσιών καθώς και η κατάχρηση φαρμάκων κατά την διάρκεια της εργασίας, ενόσω βρίσκονται είτε στους χώρους της εταιρίας είτε εκτός εταιρίας αλλά σε επαγγελματική αποστολή, ή οδηγούν οχήματα που ανήκουν στην ιδιοκτησία της εταιρίας ή έχουν μισθωθεί από αυτήν. Η εν λόγω απαγόρευση εφαρμόζεται και σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία εργασίας στην οποία ενδέχεται να απασχοληθούν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών. Απαγορεύεται, επίσης, η προσέλευση στην εργασία υπο την επήρεια αλκοόλ ή απαγορευμένων ουσιών.

 

Σχέσεις με  Πελάτες

 

Οι σχέσεις που διατηρούμε με τους πελάτες μας βασίζονται στην ακεραιότητα και τον σεβασμό. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε  στους πελάτες μας προιόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας επιδιώκοντας τη  μακροχρόνια συνεργασία,  τη δημιουργία και διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης  και την αμφίπλευρη ικανοποίηση. Το προσωπικό κέρδος δεν επιτρέπεται να υπεισέρχεται στη συνεργασία μαζί τους και απαγορεύεται να προτείνουμε προιόντα και υπηρεσίες που δεν χρειάζονται ή δεν ικανοποιούν τις ανάγκες τους μακροπρόθεσμα.

Εχουμε δεσμευθεί στη προστασία των προσωπικών δεδομένων προσδιορισμού ταυτότητας,  τα οποία λαμβάνουμε και επεξεργαζόμαστε και είναι απαραίτητα από την ισχύουσα νομοθεσία για την πραγματοποίηση της συνεργασίας με τους πελάτες και προμηθευτές.

 

Σχέσεις με  Προμηθευτές

 

Οι προμήθειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς των χωρών, στις οποίες λειτουργεί η εταιρία. Η εταιρία αναμένει από τους προμηθευτές της να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας και τάσσεται υπέρ της συνεργασίας με περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους και κοινωνικά υπεύθυνους προμηθευτές.

Στόχος μας είναι πάντα να διεξάγουμε τις συναλλαγές μας εξασφαλίζοντας αξιόπιστες και αδιάλειπτες πηγές προμήθειας, παρέχουμε σε όλους τους υποψήφιους προμηθευτές αμερόληπτες και  ισότιμες ευκαιρίες, και οι όποιες αποφάσεις λαμβάνουμε βασίζονται σε αντικειμενικά καθαρά κριτήρια (π.χ. η τιμή και η ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του συνεργάτη).  Επίσης η εταιρία παρακολουθεί συστηματικά και αξιολογεί αντικειμενικά τους προμηθευτές της βάσει των κριτηρίων του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, τα οποία αποτελούν και συμβατικές και ηθικές υποχρεώσεις των προμηθευτών.

 

Εχουμε δεσμευθεί στη προστασία των προσωπικών δεδομένων προσδιορισμού ταυτότητας  τα οποία λαμβάνουμε και επεξεργαζόμαστε και είναι απαραίτητα από την ισχύουσα νομοθεσία για την πραγματοποίηση της συνεργασίας με τους πελάτες και προμηθευτές.

 

Σχέσεις με ανταγωνισμό

 

Οι νόμοι του Antitrust εξασφαλίζουν την ύπαρξη ενός ισορροπημένου επιχειρηματικού στίβου που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται δίκαια σε ότι αφορά στην τιμή, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας οφείλουν να τηρούν  τους κανόνες και το πνεύμα των νόμων του Antitrust και του ανταγωνισμού. Κάθε συμφωνία ή ανάληψη ευθύνης  (επίσημης ή ανεπίσημης, ρητής ή υπονοούμενης) μεταξύ ανταγωνιστών για αύξηση, μείωση ή σταθεροποίηση τιμών είναι παράνομη και απαγορεύεται αυστηρά.

 

Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Το περιβάλλον δεν μας ανήκει, το δανειζόμαστε από τις επόμενες γενιές και οφείλουμε να το παραδώσουμε κατάλληλο για διαβίωση.

 

Η  εταιρία, σταθερά προσηλωμένη στη διεξαγωγή όλων των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, λαμβάνει δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η λειτουργία της στο περιβάλλον και τους στόχους της για αειφόρο ανάπτυξη, και δεσμεύεται ότι θα:

 

 • Διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα εφαρμόζει υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα σε ενδοεταιρικό επίπεδο
 • Εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της
 • Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό την πρόληψη αέριας, υγρής ή στερεής ρύπανσης.
 • Καθορίζει αντικείμενα και σκοπούς περιβαλλοντικών παρεμβάσεων
 • Αξιολογεί και βελτιώνει την συνολική περιβαλλοντική της επίδοση, με κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων δράσης για την επίτευξη των συγκεκριμένων περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων
 • Εφαρμόζει τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού, σε θέματα Περιβάλλοντος
 • Προωθεί τον ανοικτό διάλογο και την ενημέρωση του κοινού σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού
 • Εδραιώνει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος, το οποίο εμπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στην εταιρία.

Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία

 

Συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους της κάθε χώρας στην οποία αναπτύσουμε δραστηριότητα, σε συνδιασμό με οποιοδήποτε άλλο Διεθνή Κανονισμό, Νόμο ή πρότυπο που τυγχάνει παράλληλης εφαρμογής.

 

Είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργούμε ηθικά σε κάθε τομέα και οφείλουμε να τηρούμε τους θεσμοθετημένους εσωτερικούς κανονισμούς, διαδικασίες και πολιτικές και πρότυπα που ενδεχομένως να προβλέπουν πιο αυστηρές απαιτήσεις από αυτές που ορίζει ο Νόμος.

 

Σύγκρουση Συμφερόντων

 

Σύγκρουση συμφερόντων  υφίσταται όταν τα προσωπικά συμφέροντα ενός  εργαζόμενου, παρεμποδίζουν ή επηρεάζουν την ικανότητά του να ενεργεί με γνώμονα το συμφέρον της εταιρίας.

 

Τέτοιου είδους σύγκρουσης  μπορεί  να προκύψει όταν εργαζόμενος της Εταιρίας αναλαμβάνει δράση ή έχει συμφέροντα που καθιστούν δύσκολη τόσο την αντικειμενική του κρίση όσο και την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του, ή όταν εργαζόμενος της Εταιρίας, συγγενικό του ή φιλικό πρόσωπο, αποκομίζει προσωπικό όφελος εξαιτίας της θέσης που κατέχει στην Εταιρία.

 

Εργαζόμενος στην Εταιρία δεν επιτρέπεται να προσφέρει παράλληλα την εργασία του σε ανταγωνιστή, σε πελάτη ή σε προμηθευτή της εταιρίας, οφείλει να αποφεύγει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση  συναλλαγή με τους πελάτες/προμηθευτές/ανταγωνιστές  της Εταιρίας, εκτός από τις απαραίτητες ενέργεις που έχουν σαν στόχο την  εκπλήρωση των καθηκόντων που έχει αναλάβει για λογαριασμό της  Εταιρίας.

 

Κάθε πράξη που μπορεί να επιφέρει σύγκρουση των προσωπικών συμφερόντων του εργαζόμενου με αυτών της Εταιρίας απαγορεύεται από την εταιρική πολιτική, εκτός αν έχει εγκριθεί από τη Διοίκηση της εταιρίας.

 

4. Αθέμιτη Χρήση και εκμετάλευση εμπιστευτικών πληροφορίων

 

Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής σας, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό,  πληροφορίες που αφορούν την Εταιρία, τους πελάτες της Εταιρίας ή τους εμπορικούς συνεργάτες της και προμηθευτές της και αποκαλούνται εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες προστατεύονται με  εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα ως περιουσιακό στοιχείο της Εταιρίας και όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να τηρούν το απόρρητο αυτών των πληροφοριών και δεν επιτρέπεται να τις κοινοποιούν σε οποιοδήποτε άλλον, συμπεριλαμβανομένων των συγγενικών τους προσώπων.

 

5. Εμπιστευτικότητα πληροφοριών

 

Κάθε εμπιστευτική  επιχειρηματική πληροφορία  της εταιρίας, πρέπει να προστατεύεται και όλοι οι εργαζόμενοι που λόγω της θέσης τους στην εταιρία διαχειρίζονται  ή έχουν πρόσβαση σε  εμπιστευτικές πληροφορίες, που αφορούν είτε στην ίδια την εταιρία, είτε σε πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές ή εργαζόμενους, οφείλουν να τις  προστατεύουν και να τηρούν  απόλυτη εχεμύθεια. Οι εργαζόμενοι οφείλουν  κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αλλά και στις κάθε είδους συναλλαγές ή σχέσεις με τρίτους, να μη γνωστοποιούν ούτε να καθιστούν διαθέσιμες με οποιοδήποτε τρόπο πληροφορίες ή συμβάντα της εταιρίας που είναι εμπιστευτικά και απόρρητα. Εμπιστευτικές ή απόρρητες πληροφορίες είναι εκείνες οι οποίες δεν έχουν γνωστοποιηθεί ή δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Πληροφορίες  εμπιστευτικού ή απόρρητου χαρακτήρα μπορεί να περιλαμβάνουν (η αναφορά είναι ενδεικτική), σχέδια επιχειρηματικά ή χρηματοοικονομικά, στοιχεία οικονομικά ή τεχνικά, συμβάσεις, προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων, σημαντικές δοικητικές αλλαγές που αφορούν στην ανάπτυξη και τη στρατηγική της εταιρίας. Επίσης πληροφορίες εμπιστευτικού ή απόρρητου χαρακτήρα μπορεί να είναι εκείνες που έχουν σχέση με πνευματικά δικαιώματα, ευρεσιτεχνίες, στοιχεία επιχειρηματικής έρευνας, σχέδια για νέα προιόντα, τιμολογιακή πολιτική, κατάλογοι πελατών και προμηθευτών.

 

Η υποχρέωση προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβάνει και τις πληροφορίας που είναι αποθηκευμένες στα πληροφοριακά συστήματα, σε άλλες εταιρικές συσκευές ή φυλάσσονται σε έγχαρτη μορφή.

 

Η υποχρέωση της τήρησης και προστασίας της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών  εξακολουθεί να ισχύει και μετά την λήξη της απασχόλησης του εργαζόμενου με την εταιρία.

 

 6. Προστασία Προσωπικών δεδομένων εργαζομένων

 

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την προστασία του απορρήτου των προσωπικών στοιχείων που συλλέγουμε για τους υποψήφιους, τους νύν και τους πρώην εργαζομένους μας, για σκοπούς επιλογής προσωπικού, διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων και μισθοδοσίας.

 

Για το σκοπό αυτό ζητούνται και φυλάσσονται μόνο οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες, απαιτούνται από τις αρχές  ή συμβάλλουν στην αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας  και αναφέρονται στη « ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» . Οι πληροφορίες αυτής της φύσης και κυρίως τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων θεωρούνται απόρρητες και μόνο το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση σε αυτές.

 

7.  Υπεύθυνη χρήση της εταιρικής περιουσίας

 

Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρίας οφείλουν να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας , να τα χρησιμοποιούν με κατάλληλο και υπεύθυνο τρόπο και μόνο για τους προβλεπόμενους επιχειρηματικούς σκοπούς. Στην εταιρική περιουσία  συγκαταλέγονται τόσο τα υλικά (εγκαταστάσεις, λογισμικό, εξοπλισμός, έπιπλα κλπ) όσο και τα άυλα περιουσιακά εταιρικά στοιχεία όπως πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, επιχειρηματικά σχέδια ή σχέδια marketing,  ευρεσιτεχνίες, ιδέες , πληροφορίες μισθοδοσίας κ.λπ., όλα τα δικαιώματα επί των περιουσιακών στοιχείων  και όλες οι πληροφορίες που παράγονται ή αποκτώνται στο πλαίσιο της απασχόλησης ενός εργαζόμενου ή συνεργάτη στην εταιρία, παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα της εταίριας εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την νομοθεσία.

 

8. Τήρηση Αρχείων και Οικονομικών Στοιχείων

 

Οι εργαζόμενοι της Εταιρίας οφείλουν να συντάσσουν εγκαίρως και με υπευθυνότητα τα έγγραφα, τις αναφορές και εν γένει τα υπηρεσιακά σημειώματα καθώς και να ελέγχουν την πληρότητα και ορθότητα των πληροφοριών που παρέχουν, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η λήψη υπεύθυνων και ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων.

 

Η ορθή τήρηση των εταιρικών αρχείων, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή και η διασφάλιση ότι όλα τα αρχεία της εταιρίας, τηρούνται, προστατεύονται και καταστρέφονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις πολιτικές της εταιρίας είναι ευθύνη κάθε εργαζόμενου.

 

Τα βιβλία, αρχεία και τα λογιστικά στοιχεία της εταιρίας πρέπει να αντικατοπτρίζουν με απόλυτη ακρίβεια τις συναλλαγές της και να διασφαλίζεται ότι είναι έγκυρα, πλήρη και ακριβή, διαθέτουν την απαραίτητη τεκμηρίωση, εναρμονίζονται με την νομοθεσία και τις εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές.

 

9. Δωροδοκία και Διαφθορά

 

Ολες οι συναλλαγές της εταιρίας, διενεργούνται με νόμιμο και δεοντολογικό τρόπο, σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει σε κάθε χώρα που αναπτύσει δραστηριότητα και όλοι οι εργαζόμενοι, δεν μπορούν να προσφέρουν, να παρέχουν, να απαιτούν ή να αποδέχονται  δώρα  ή οποιοδήποτε οικονομικό όφελος στα πλαίσια δωροδοκίας με σκοπό την εξασφάλιση ευνοικής μεταχείρισης ή τη διατήρηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, κάθε εργαζόμενος, στέλεχος ή μέλος Διοίκησης της Εταιρίας οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε δραστηριότητα ή συμπεριφορά θα μπορούσε να δώσει αφορμή για την εμφάνιση ή την υπόνοια τέτοιας συναλλαγής .

 

Υπόσχεση, προσφορά ή παροχή σε δημόσιο λειτουργό του Ελληνικού ή Αλλοδαπού Κράτους, ενός δώρου, μιας πληρωμής ή άλλης παροχής, κατά παράβαση των κανόνων του παρόντος Κώδικα, δεν αντίκειται μόνον στην πολιτική της Εταιρίας, αλλά ενδέχεται να συνιστά βαρύ αστικό ή/και ποινικό αδίκημα.

 

Η εταιρία δεν εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος, δηλαδή στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, δεν στηρίζει και δεν διευκολύνει τέτοιες συναλλαγές που σχετίζονται με παράνομα αγαθά και υπηρεσίες.

 

10. Επικοινωνία

 

Οι πληροφορίες στις  μεταξύ μας επικοινωνίες είναι πλήρεις, δίκαιες, ακριβείς και κατανοητές.  Δεσμευόμαστε  στην ανοικτή, έγκαιρη, αντικειμενική και δίκαιη επικοινωνία με  όλα να ενδιαφερόμενα μέρη, τους εργαζόμενους, πελάτες,  κρατικές αρχές, ρυθμιστικά όργανα, και τα μέσα ενημέρωσης. Όλοι οι υπάλληλοι που εμπλέκονται στις διαδικασίες κοινοποίησης πληροφοριών είναι υπεύθυνοι για να συμπεριφέρονται με συνέπεια σε σχέση με αυτή την πολιτική μιας και η επικοινωνία είναι καθοριστικής σημασίας για όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες

 

 11. Παραβιάσεις του Κώδικα

 

Οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες  ενθαρρύνονται να απευθυνθούν στους ανωτέρους τους, στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων ή τη Νομική Υπηρεσία κατά περίπτωση, για την αντιμετώπιση φαινομένων διαπιστωμένης ή πιθανής ή εν αμφιβολία παράβασης του Κώδικα, της εταιρικής πολιτικής ή της ισχύουσας Νομοθεσίας.

 

Καταγγελία μπορεί να υποβληθεί και ανώνυμα, διερευνάται με πολύ προσοχή και αντιμετωπίζεται με διαδικασίες που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο του ονόματος του προσώπου που έκανε τη καταγγελία, εκτός αν από το νόμο προβλέπεται διαφορετικά.

 

Εάν παραβιαστεί ο Κώδικας από εργαζόμενο, ενδέχεται να υποστεί τις σχετικές πειθαρχικές συνέπειες που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν  τη λύση της συνεργασίας, με απόλυτη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Στις περιπτώσεις που οι πράξεις συνιστούν και παραβίαση της υφιστάμενης νομοθεσίας, μπορεί να ασκηθεί στον εργαζόμενο και ποινική ή αστική δίωξη.

 

Η εταιρία δεν επιτρέπει και δεν θα ανεχθεί από τρίτους αντίποινα ή δυσμενή μεταχείριση του εργαζόμενου  που καλόπιστα προβαίνει σε τέτοιου είδους αναφορές για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρίας.