Ανακοίνωση οικονομικού ημερολόγιου έτους 2024_16.04.2024

Ανακοίνωση οικονομικού ημερολόγιου έτους 2024_16.04.2024

Ασπρόπυργος, 16 Απριλίου 2024

 

Η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα  άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2024, το οποίο έχει ως εξής:

  • Δημοσίευση των Ετήσιων -ατομικών και ενοποιημένων- Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2023 και της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 (σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018) στις ιστοσελίδες της Εταιρείας www.bitros.gr και του Χ.Α. www.athexgroup.gr:
    Τρίτη, 30 Απριλίου 2024 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.).
  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2023.

  • Δημοσίευση των εξαμηνιαίων -ατομικών και ενοποιημένων- Οικονομικών Καταστάσεων και της εξαμηνιαίας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και του Χ.Α.: Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2024 (ενδεικτική ημερομηνία).

Στην περίπτωση που μεταβληθεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω ημερομηνίες, η Εταιρεία θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό -με τροποποίηση του παρόντος- σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.