ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ABETE, προσφέρει το πλήρες φάσμα των προιόντων και των υπηρεσιών, που αφορούν στον οπλισμό του σκυροδέματος, δηλαδή τη σύνταξη των πινάκων (καταλόγων), την κοπή και τη διαμόρφωση μαζί με όλα τα – κύρια και δευτερεύοντα – απαιτούμενα υλικά , παρέχοντας πλήρη τεχνική υποστήριξη.

Οι εγκαταστάσεις της Αθήνας βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου.

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται με τις προδιαγραφές του ΚΤΧ 2008, καθώς και του Ελληνικού Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ 2000) και του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ 2000), χορηγούνται δε όλα τα προβλεπόμενα από τον ΚΤΧ 2008 πιστοποιητικά.

Πολιτική Ποιότητας

Αναγνωρισμένη από την ICAP Group ως μία από τις Strongest Companies in Greece.