Υγιεινή και Ασφάλεια

Η Διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Ομιλός μας σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του και ο στόχος μας είναι μηδέν ατυχήματα με την έμπρακτη υποστήριξη Διοίκησης και εργαζομένων.

Δήλωση  Πολιτικής  για την  Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας

Η Ασφάλεια και η Υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία και βασικό  μέλημά μας και είναι προσανατολισμένη στην  ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων, προτύπων και πρακτικών υγείας και ασφάλειας της εργασίας (Υ&AE), κατάλληλων για τους κινδύνους  που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Η εφαρμογή τους,  έχει  στόχο την ελαχιστοποίηση και τον έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας, ενώ εξασφαλίζουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες.

Έχοντας ως βασικό μας μέλημα να παρέχουμε ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, αναγνωρίζουμε και υποστηρίζουμε τις ακόλουθες αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας:

  • Αγωνιζόμαστε να παρέχουμε ένα περιβάλλον όπου τα ατυχήματα ή άλλα περιστατικά στο χώρο εργασίας θα αποτελούν αποτρέψιμο κίνδυνο εντός της επιχείρησης.
  • Η εφαρμογή των προτύπων Y&AE σε όλους τους τομείς του Ομίλου μας θα πρέπει κατ΄ ελάχιστον να εναρμονίζεται με όλες τις κρατικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις.
  • Η Εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος διαχείρισης Υ&AE αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των  επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και υπό  αυτό το πρίσμα:
    • Θα εργαστούμε για να εντοπίσουμε, να εκτιμήσουμε και να αμβλύνουμε κινδύνους σχετιζόμενους με γνωστά αίτια τραυματισμών που οφείλονται στην εργασία μέσα στους δικούς μας χώρους εργασίας.
    • Θα αγωνιστούμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι, σε κάθε επίπεδο, γνωρίζουν  τις πρακτικές Υ&AE και τις εφαρμόζουν πιστά.
    • Θα διασφαλίσουμε ότι τα τυχόν ατυχήματα και άλλα περιστατικά μελετώνται, αξιολογούνται και περιλαμβάνονται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναθεώρησης της διαχείρισης.

Πιστεύουμε και αναμένουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα ανταποκριθούν αποτελεσματικά και θα αναλάβουν τις δικές τους δεσμεύσεις προκειμένου να υποστηρίξουν την Διοίκηση στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής για την Ασφάλεια και τη Υγεία.