ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΈΚΤΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

Comments Off on ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΈΚΤΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

Ανακοινώνεται από την εταιρία Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε. ότι στην Έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 10/12/2002, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 177.166,08 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων.

Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών (17.716.608) από 1,50 ευρώ σε 1,51 ευρώ, δηλαδή κατά 0,01 ευρώ.