ΜΠΗΤΡΟΣ: Ραγδαία βελτίωση αποτελεσμάτων_18.03.2004

ΜΠΗΤΡΟΣ: Ραγδαία βελτίωση αποτελεσμάτων_18.03.2004

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα αποτελέσματα του Ομίλου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. κατά το 2003 έναντι αυτών της αμέσως προηγούμενης χρονιάς, ως απόρροια, και των ευνοϊκών συνθηκών που επικράτησαν στη διεθνή, αλλά και την εγχώρια αγορά χάλυβα.


Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την προηγούμενη χρήση είχε ενοποιηθεί πλήρως η εταιρία ΝΙΚ ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ ΑΕΒΕ, σε αντίθεση με τη χρήση 2003 που η ενοποίηση έγινε βάσει της καθαρής της θέσης, τα βασικά ενοποιημένα αποτελέσματα της εταιρίας κατά το τρέχον έτος διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:


Τα ενοποιημένα καθαρά προ φόρων αποτελέσματα, μετά την αφαίρεση της αναλογίας των μετόχων της μειοψηφίας, ανήλθαν το 2003 σε 1.233.975,04 ευρώ, έναντι 182.484,92 ευρώ το 2002.Τα αποτελέσματα αυτά επιβαρύνονται από διαφορές φορολογικού ελέγχου πέντε προηγούμενων χρήσεων ύψους 594.618,72 ευρώ. Οπότε, τελικά, προ φόρων εισοδήματος και δικαιωμάτων μειοψηφίας, τα αποτελέσματα διαμορφώνονται σε 538.531,88 ευρώ. Εντούτοις, η βελτίωση, εν συγκρίσει προς τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2002, παραμένει σημαντική, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα εκείνα ήσαν αρνητικά κατά 496.683,24 ευρώ.


Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 15% ανερχόμενος στα 113.680.571,98 ευρώ το 2003, έναντι 98.796.183,54 ευρώ του 2002, όπως αυτός διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση του κύκλου εργασιών της εταιρίας ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ ΑΕΒΕ. Επισημαίνεται ότι, εάν η ενοποίηση της συγκεκριμένης εταιρίας γινόταν όπως και στη χρήση του 2002 (ολική ενοποίηση) τότε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών θα διαμορφωνόταν σε 144.474.985,92 ευρώ έναντι 127.387.193,49 ευρώ του 2002, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13%.


Σημαντική ήταν και η βελτίωση των αποτελεσμάτων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ως ανεξάρτητου νομικού προσώπου, τα οποία ανήλθαν, προ φόρων, σε 896.640,69 ευρώ, έναντι ζημιών 657.643,90 ευρώ της χρήσης του 2002.


Σημαντική ήταν, τέλος, η βελτίωση των αποτελεσμάτων των δύο κύριων μεταλλουργικών εταιριών του ομίλου (Μπήτρος Μεταλλουργική ΑΕΒΕ και Μπήτρος Μεταλιμπέξ ΑΕΒΕ), οι οποίες συμμετέχουν στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών του ομίλου κατά 80% περίπου. Τα αποτελέσματα προ φόρων των δύο αυτών εταιριών διαμορφώθηκαν στη χρήση του 2003 σε 2.505.185,71 ευρώ.


Η σημαντικότατη αυτή βελτίωση πρέπει να αποδοθεί, κυρίως, στις ευνοϊκές συνθήκες, που επικρατούν στη διεθνή αγορά του χάλυβα από τα μέσα του 2003, συνθήκες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν αμετάβλητες στο προβλεπτό μέλλον. Έτσι θεωρείται απολύτως βάσιμη η προσδοκία ότι τα αποτελέσματα του Ομίλου το 2004 θα παρουσιάζουν περαιτέρω βελτίωση.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε: ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε, κα Μάρθα Στεφανοπούλου, τηλ 210 5509000.