Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού_10.02.2004

Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού_10.02.2004

Σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από τον μέτοχο της εταιρίας μας EUROPEAN STEEL SA, ότι:

Το δικαίωμα ψήφου της εταιρίας European Steel SA, μετόχου της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε κατά ποσοστό 28,414% με δικαίωμα ψήφου 23,269%, την 14/01/2004, μετά από την άρση ενεχύρασης, που παρέχει δικαιώματα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου των Κινητών Αξιών, εξακοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων (611.500) μετοχών υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς αυξήθηκε κατά 3,452% και διαμορφώθηκε σε 26,721%.