Η Επιτροπή Ελέγχου είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή και απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων (ν.4449/2017). H θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων δύναται να είναι μη εκτελεστικά ή/και μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και πρόσωπα που δεν είναι μέλη του ΔΣ, τα οποία όμως πληρούν τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του ν. 4706/2020. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και τουλάχιστον ένα μέλος διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική, για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων της Επιτροπής Ελέγχου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εκλέγεται είτε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων είτε από τα μέλη της ΕΕ και είναι υποχρεωτικά ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.