Οι εγκαταστάσεις της Αθήνας βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου.

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται με τις προδιαγραφές του ΚΤΧ 2008, καθώς και του Ελληνικού Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ 2000) και του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ 2000), χορηγούνται δε όλα τα προβλεπόμενα από τον ΚΤΧ 2008 πιστοποιητικά.

 

Αναγνωρισμένη από την ICAP Group ως μία από τις Strongest Companies in Greece.