Το κέντρο της δραστηριότητάς της είναι το Steel Service Center του Ασπροπύργου, ένα πρότυπο Κέντρο Εξυπηρέτησης εμπόρων και τελικών χρηστών χαλυβουργικών προϊόντων, που είναι εγκατεστημένο σε έκταση 90.000 τ.μ. στη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου. Περιλαμβάνει ένα κτήριο διοίκησης επιφάνειας 4.000 τ.μ., 42.000 τ.μ. αποθηκευτικών και παραγωγικών χώρων, στους οποίους βρίσκονται εγκατεστημένες 10 γραμμές παραγωγής και επεξεργασίας.

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ασχολείται με την επεξεργασία και την εμπορία όλου του φάσματος των κοινών ανθρακούχων χαλυβουργικών προϊόντων, επιμηκών και πλατεών.

Τα επιμήκη περιλαμβάνουν ελαφρείς και βαρείς μορφοχάλυβες (γωνίες, ταφ, τετράγωνα, στρογγυλά, λάμες, βολβολάμες, τροχιές, δοκούς κοινούς και πλατύπελμους), χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος, κοίλους δοκούς και σωλήνες κατασκευών. Τα πλατέα περιλαμβάνουν χαλυβδόφυλλα και χαλυβδοταινίες θερμής έλασης, ψυχρής έλασης και επιψευδαργυρωμένα, καθώς και ελάσματα.

Η εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα στην Σίνδο το οποίο είναι αποτέλεσμα της συγχώνευσης της Μπήτρος Μεταλλουργική με την Μπήτρος Μεταλιμπεξ τον Δεκέμβριο του 2007.

Οι εγκαταστάσεις στην Σίνδο αποτελούνται από αποθηκευτικούς και βιομηχανικούς χώρους εμβαδού 17.000 τ.μ., και κτήριο διοίκησης 1.200 τ.μ., ιδιόκτητης έκτασης 81.000 τ.μ. Το Steel Service Center της Σίνδου διαθέτει γραμμή εκτύλιξης πλατιών χαλυβδοταινιών, επιπέδωσης και κοπής κατά το μήκος (cut to length).

Μετά την ολοκλήρωση της εισφοράς (30/9/2020) του μεταλλουργικού κλάδου της Μπήτρος Μεταλλουργικής στην ΣΙΔΜΑ, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ δεν δραστηριοποιείται πλέον στο συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής. Η δραστηριότητα της έχει επικεντρωθεί στην παραγωγή, μέσω ιδιόκτητων ΦΒ πάρκων, ηλεκτρικού ρεύματος και στην εκμετάλλευση των ακινήτων της.