Ανακοίνωση_30.03.2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μπήτρος Συμμετοχική ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της εταιρίας ότι το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή, για την οικονομική χρήση 01/01-31/12/2005, προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, ανέρχεται σε δέκα λεπτά του ευρώ (€ 0,10).