Ανακοίνωση_07.05.2006

Σε συνέχεια της από 22ης Δεκεμβρίου 2005 ανακοίνωσης περί των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων της “ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.”, “ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.”, “ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.” και “ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.” για την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης εταιρείας με ενιαία απορρόφηση, υπό τον κ.ν. 2190/1920 και το ν. 2166/1993, από την πρώτη εταιρεία και με ημερομηνία ισολογισμού των απορροφωμένων εταιρειών την 31.12.2005, ανακοινώνεται ότι, συνεπεία νεώτερων επιχειρηματικών σχεδιασμών που αφορούν τη, σε ύστερο χρόνο, συγχώνευση λοιπών συνδεδεμένων εταιρειών, αποφασίστηκε όπως η εν εξελίξει διαδικασία συγχώνευσης συνεχιστεί, υπό τους αυτούς όρους, μεταξύ των προαναφερθεισών εταιρειών, εξαιρέσει της “ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.”, η οποία εξέρχεται της υπόψη διαδικασίας και ως προς την οποία παύει ισχύουσα η από 31.12.2005 ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού.