Ανακοίνωση_12.04.2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε. σε συνέχεια της ανακοίνωσης τής 31/03/2006 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της εταιρείας ότι οι αναμορφωμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της εταιρίας της 31/03/2005, 30/06/2005 και 30/09/2005 είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας: www.bitros.gr.