Ανακοίνωση: Υποχρέωση δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών_18.07.2012

Ανακοίνωση: Υποχρέωση δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών_18.07.2012

Η εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ» (η Εταιρία), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας συγχώνευσης των θυγατρικών εταιριών (α) «ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ» (με άμεση συμμετοχή 84,897% και έμμεση 15,103%, μέσω της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ», ήτοι με συνολική συμμετοχή 100%), (β) «ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ» (με άμεση συμμετοχή 100%), (γ) «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ» (με άμεση συμμετοχή 100%) και (δ) «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕΒΕ» (με έμμεση συμμετοχή 100%, μέσω της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ»), με απορρόφηση της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης εταιρίας από την πρώτη, τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιριών ενέκριναν (i) σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 1 & 2 του κ.ν. 2190/1920, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο υπογράφηκε αυθημερόν από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων εταιριών και (ii) την επεξηγηματική έκθεση, κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και τα λοιπά έγγραφα πρόκειται εντός των προσεχών ημερών να υποβληθούν στις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.