Ανακοίνωση βάσει Π.Δ. 51/1992_22.02.2007

Ανακοίνωση βάσει Π.Δ. 51/1992_22.02.2007

Η εταιρεία «Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.», βάσει του άρθρου 282 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και το Χ.Α. ότι, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχε από την Μέτοχο κατά 5,617% και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας κα Μπήτρου Πελαγία του Ιωάννη: Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της κα Μπήτρου Πελαγία του Ιωάννη την 21/02/2007 αυξήθηκε κατά 3,765% και διαμορφώθηκε σε 9,382%.