Ανακοίνωση βάσει Π.Δ. 51_27.02.2007

Ανακοίνωση βάσει Π.Δ. 51_27.02.2007

Η εταιρεία «Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.», βάσει του άρθρου 282 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και το Χ.Α. ότι, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχε από τον Μέτοχο κατά 5,464% και Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας κο Μπήτρο Παναγιώτη του Ιωάννη: Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κου Μπήτρου Παναγιώτη του Ιωάννη την 27/02/2007 αυξήθηκε κατά 3,832% και διαμορφώθηκε σε 9,296%.