Επιτροπή Αποδοχών Και Υποψηφιοτήτων

H Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι αρμόδια για την διαμόρφωση, έλεγχο εφαρμογής και τη περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής αμοιβών της εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων, των επενδυτών και των εργαζόμενων και παράλληλα έχει την ευθύνη της πολιτικής και των διαδικασιών που θα ακολουθούνται για την υποβολή προτάσεων προς το ΔΣ των κατάλληλων υποψήφιων για διορισμό των μελών του ΔΣ καθώς και των επιτροπών. Η επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ εκ των οποίων τα δύο είναι και ανεξάρτητα. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Τα μέλη της επιτροπής καθώς και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του ΔΣ της εταιρίας.