Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας_01.12.2008

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας_01.12.2008

Η εταιρεία Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε. ανακοινώνει βάσει του Ν.3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας – υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 – προέβη την 01/12/2008 σε αγορά 450 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 589,50 €.