Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας_08.08.2013

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας_08.08.2013

Σε συνέχεια της από 02.08.2013 ανακοίνωσης της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» («η Εταιρεία») προς το επενδυτικό κοινό και σύμφωνα με τις από 08.08.2013 ενημερώσεις που έλαβε η Εταιρεία από τα κατωτέρω αναφερόμενα υπόχρεα πρόσωπα, ανακοινώνεται ότι:

Η  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ενεργώντας ως αγοράστρια), νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Γιάννη Π. Μπήτρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, και τον κ. Σταύρο Ν. Γατόπουλο, ανώτατο διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, προέβη την 07.08.2013 σε αγορά 1.112.000 μετοχών της Εταιρείας και απόκτηση ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, από τον κ. Γιάννη Π. Μπήτρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας (που ενήργησε ως πωλητής), έναντι συνολικού τιμήματος  € 600.480,00.

 

Ο κ. Γιάννης Π. Μπήτρος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (ενεργώντας ως πωλητής), προέβη την 07.08.2013 σε πώληση 1.112.000 μετοχών της Εταιρείας και μεταβίβαση ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (που ενήργησε ως αγοράστρια), συμφερόντων του ιδίου, έναντι συνολικού τιμήματος € 600.480,00.

Η αξία των μεταβιβαζόμενων μετοχών αποτιμήθηκε υποχρεωτικά στη μέση σταθμισμένη τιμή, στην οποία αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης οι μετοχές της Εταιρείας κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της παρούσας συναλλαγής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9α κ.ν. 2190/1920 αναλογικά εφαρμοζόμενες.

Οι συναφείς μεταβολές των ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που επέρχονται λόγω της παραπάνω συναλλαγής, γνωστοποιούνται με αυτοτελή ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας προς το επενδυτικό κοινό.