Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας_21.05.2008

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας_21.05.2008

Η εταιρεία Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε. ανακοινώνει βάσει του Ν.3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας – υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 – προέβη την 21/05/2008 σε αγορά 900 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 2.259,50 €.