Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας_07.09.2011

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας_07.09.2011

Η εταιρεία Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε. ανακοινώνει βάσει του Ν.3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας –  υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 – προέβη την 07/09/2011 σε αγορά 22.390 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 11.912,08 €.