Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας_16.09.2012

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας_16.09.2012

Η εταιρεία Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε. (η Εταιρεία) ανακοινώνει βάσει του Ν.3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 και την Εγκύκλιο αρ.33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εταιρεία BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε., νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κ.κ. Ιωάννη Μπήτρο του Παναγιώτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και Σταύρο Γατόπουλο του Νικολάου, Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος της εταιρείας –  υπόχρεα πρόσωπα βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 – προέβη την 13/09/2012 σε αγορά 78 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, καθαρής αξίας 29,56 €.