Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας_03.09.2012

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας_03.09.2012

Η εταιρεία Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε. (η εταιρεία) ανακοινώνει βάσει του Ν.3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εταιρεία BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε., νομικό πρόσωπο στην διοίκηση του οποίου συμμετέχουν οι κ.κ. Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και Σταύρος Γατόπουλος του Νικολάου, Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος της εταιρείας –  υπόχρεα πρόσωπα βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 – προέβη την 31/08/2012 σε αγορά 5.900 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, καθαρής αξίας 2.242,00 €.

Σημειώνεται ότι εντός του τρέχοντος ημερολογιακού έτους η BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. έχει προβεί, συνολικά συμπεριλαμβανομένης και της προαναφερθείσας αγοράς, στην αγορά 20.830 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 7.186,76 €.