Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας_10.12.2008

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας_10.12.2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

 

Η εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» σε συνέχεια της από 10/12/2008 ενημέρωσης που έλαβε από τον μέτοχο και Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας ανακοινώνονται προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

 

Το ποσοστό συμμετοχής του μετόχου κ. Παναγιώτη Μπήτρου επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μετά από απόκτηση δικαιωμάτων που έλαβε χώρα την 09.12.2008 ανήλθε σε ποσοστό 25,0000%, που αντιστοιχεί σε 4.047.502 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Σύμφωνα με την ως άνω ενημέρωση, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατείχε ο ανωτέρω μέτοχος πριν τη μεταβολή ανερχόταν σε ποσοστό 23,2669% που αντιστοιχούσε σε 3.766.910 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.