Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας_08.08.2013

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας_08.08.2013

Σε συνέχεια της από 02.08.2013 ανακοίνωσης της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» («η Εταιρεία») προς το επενδυτικό κοινό και σύμφωνα με την από 08.08.2013 ενημερώση που έλαβε η Εταιρεία από την κατωτέρω μέτοχό της, ανακοινώνεται ότι:

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα η μέτοχος ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», νομικό πρόσωπο που ελέγχεται από τον κ. Γιάννη Π. Μπήτρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και των συναφών δικαιωμάτων ψήφου, μετά από απόκτηση δικαιωμάτων (απόκτηση μετοχών με μεταβίβαση λόγω πώλησης) που έλαβε χώρα την 07.08.2013, ανήλθε σε ποσοστό 7,687%, που αντιστοιχεί σε 1.217.845 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Σύμφωνα, με την ως άνω ενημέρωση, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατείχε η ανωτέρω μέτοχος πριν την ανωτέρω μεταβολή, ανερχόταν σε ποσοστό 0,668% που αντιστοιχούσε σε 105.845 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Η ανωτέρω μέτοχος, δεν κατέχει εμμέσως άλλα δικαιώματα ψήφου.