Ανακοίνωση προς ΧΑΑ_03.04.2001

Η εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. με Δελτίο Τύπου της προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Με αφορμή δημοσίευμα οικονομικής εφημερίδας της 28/3/2001, στο οποίο, μεταξύ άλλων, γινόταν αναφορά στα αποτελέσματα της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» για το 2000 εν συκγρίσει προς αυτά του 1999, η Διοίκηση της Εταιρίας, με στόχο την αξιόπιστη και ακριβή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, διευκρινίζει τα ακόλουθα: 1. Από την 1/4/2000 η εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» μετονομάστηκε σε «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.», με αντίστοιχη μετατροπή του σκοπού της. Ταυτόχρονα ο μεταλλουργικός της κλάδος αποσχίσθηκε και εισφέρθηκε στην εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/ 93. Συνεπώς η «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» προέρχεται από την μετατροπή της «ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» σε εταιρεία συμμετοχών, παράλληλα με την απόσχιση του μεταλλουργικού κλάδου της τελευταίας. Πλέον της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.», στον Όμιλο των Εταιρειών της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ περιλαμβάνονται σήμερα δέκα θυγατρικές και συγγενείς Εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της μεταλλουργίας, των ακινήτων, του περιβάλλοντος, του τουρισμού και της ψυχαγωγίας καθώς και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ως Εταιρεία Συμμετοχών, λοιπόν, πλέον η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ διαμορφώνει τα αποτελέσματά της από τα μερίσματα των θυγατρικών και συγγενών της επιχειρήσεων, τα οποία, όμως, λογιστικοποιούνται στη μητρική εταιρία κατά τη χρήση στην οποία καταβάλλονται. Συνεπώς, με δεδομένη την ημερομηνία απόσχισης, τα μερίσματα αυτά θα καταβληθούν στη ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ έως την 30/6/2001 και, ως εκ τούτου, θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας της χρήσης 2001. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την υπ αριθμ. (2) σημείωση της λογιστικής κατάστασης «τα μεγέθη του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης περιόδου αφού τα περιουσιακά στοιχεία και τα αποτελέσματα του «Μεταλλουργικού κλάδου» της εταιρίας από την 1/4/2000 έχουν εισφερθεί στην εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» στης οποίας το κεφάλαιο συμμετέχει η «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» σε ποσοστό 98,33%.» 2. Όπως είναι γνωστό, λόγω της ιδιαιτερότητας των αποτελεσμάτων των Εταιρειών Συμμετοχών, που αναλύθηκε πιο πάνω (διαμόρφωσή τους με χρονική υστέρηση μιας χρήσης), τα αποτελέσματα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση και ανάλυση της οικονομικής κατάστασης των εταιρειών αυτής της μορφής, είναι πάντοτε τα ενοποιημένα. Σύμφωνα, λοιπόν, με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση της 31.12.2000 της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.», τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) της Εταιρείας, προ φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας, ανήλθαν σε 1,5 δισ. δρχ. Η σύγκριση της ενοποιημένης λογιστικής κατάστασης της τελευταίας περιόδου (01.01.2000 – 31.12.2000) σε σχέση με την προηγούμενη (01.01.1999 – 31.12.1999), που είναι και η μόνη δεκτική εκτίμησης, καταδεικνύει αύξηση των κερδών προ φόρων της τάξεως του 44%. Ταυτόχρονα, η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο τελευταίων ετών, αποτυπώνει ανάγλυφα και την έντονα αναπτυξιακή δυναμική της Εταιρείας, εφόσον το ενοποιημένο ενεργητικό αυξήθηκε κατά 39%, ο ενοποιημένος τζίρος κατά 52%, το μικτό αποτέλεσμα κατά 85%, ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα κατά 100%. Η σημαντική αύξηση των θεμελιωδών μεγεθών του Ομίλου κατά τη χρήση 2000, παρά το κόστος της ενσωμάτωσης των θυγατρικών εταιριών, και η αταλάντευτη αναπτυξιακή κατεύθυνση της στρατηγικής του, προοιωνίζουν την περαιτέρω θεαματική εξέλιξη των αποτελεσμάτων και της συνολικής του πορείας κατά τα αμέσως επόμενα έτη και δικαιώνουν την εμπιστοσύνη των χιλιάδων μετόχων του.»