Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας_08.08.2013

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας_08.08.2013

Σε συνέχεια της από 02.08.2013 ανακοίνωσης της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» («η Εταιρεία») προς το επενδυτικό κοινό και σύμφωνα με τις από 08.08.2013 ενημερώσεις που έλαβε η Εταιρεία από τους μετόχους της, ανακοινώνεται ότι:

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει αμέσως και εμμέσως ο μέτοχος κ. Γιάννης Π. Μπήτρος επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και των συναφών δικαιωμάτων ψήφου, μεταβλήθηκε μετά από διάθεση δικαιωμάτων (διάθεση μετοχών με μεταβίβαση λόγω πώλησης) που έλαβε χώρα την 07.08.2013. Ειδικότερα:

(α) Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που σήμερα κατέχει αμέσως ο μέτοχος κ. Γιάννης Π. Μπήτρος επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και των συναφών δικαιωμάτων ψήφου, μετά την προαναφερθείσα διάθεση, κατήλθε σε ποσοστό 28,861%, που αντιστοιχεί σε 4.572.264 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Σύμφωνα, με την ως άνω ενημέρωση, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε αμέσως ο ανωτέρω μέτοχος την προηγούμενη ημέρα της μεταβολής, ανερχόταν σε ποσοστό 35,88% και αντιστοιχούσε σε 5.684.264 μετοχές της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

(β) Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που σήμερα κατέχει εμμέσως ο μέτοχος κ. Γιάννης Π. Μπήτρος επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και των συναφών δικαιωμάτων ψήφου, μετά την προαναφερθείσα διάθεση, ανήλθε σε ποσοστό 7,687% που αντιστοιχεί σε 1.217.845 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Σύμφωνα, με την ως άνω ενημέρωση, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε εμμέσως ο ανωτέρω μέτοχος την προηγούμενη ημέρα της μεταβολής, ανερχόταν σε ποσοστό 0,668% και αντιστοιχούσε σε 105.845 μετοχές της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Ο ανωτέρω μέτοχος κατέχει εμμέσως τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου μέσω της ελεγχόμενης από τον ίδιο εταιρείας με τη επωνυμία «BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

(γ) Το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που σήμερα κατέχει αμέσως και εμμέσως ο μέτοχος κ. Γιάννης Π. Μπήτρος επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και των συναφών δικαιωμάτων ψήφου, μετά την προαναφερθείσα διάθεση, ανέρχεται σε ποσοστό 36,548%, που αντιστοιχεί σε 5.790.109 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Σύμφωνα, με την ως άνω ενημέρωση, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε αμέσως και εμμέσως ο ανωτέρω μέτοχος την προηγούμενη ημέρα της μεταβολής, παρέμεινε αμετάβλητο.