Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας_24.01.2013

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας_24.01.2013

Η εταιρεία Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε. (η Εταιρεία) ανακοινώνει βάσει του Ν.3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 και την Εγκύκλιο αρ.33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εταιρεία BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε., νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κ.κ. Ιωάννη Μπήτρο του Παναγιώτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και Σταύρο Γατόπουλο του Νικολάου, Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος της εταιρείας –  υπόχρεα πρόσωπα βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 – προέβη την 23/1/2013 σε αγορά 1.504 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, καθαρής αξίας 1.013,94€.