Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας_07.12.2008

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας_07.12.2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

 

Σε συνέχεια της από 24/11/2008 ανακοίνωσης της εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» («η Εταιρία») προς το επενδυτικό κοινό και σύμφωνα με τις από 05.12.2008 ενημερώσεις που έλαβε η Εταιρεία από τους μετόχους της που αναφέρονται παρακάτω, ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

1. Το ποσοστό συμμετοχής του μετόχου κ. Ιωάννη Μπήτρου επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, μετά από απόκτηση δικαιωμάτων (απόκτηση μετοχών με μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής) που έλαβε χώρα την 04.12.2008 ανήλθε σε ποσοστό 35,1097%, που αντιστοιχεί σε 5.684.264 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Σύμφωνα με την ως άνω ενημέρωση, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατείχε ο ανωτέρω μέτοχος πριν τη μεταβολή ανερχόταν σε ποσοστό 26,1097% που αντιστοιχούσε σε 4.227.164 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

 

2. Το ποσοστό συμμετοχής της μετόχου κ. Πελαγίας Μπήτρου επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μετά από διάθεση δικαιωμάτων (διάθεση μετοχών με μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής) που έλαβε χώρα την 04.12.2008 κατήλθε σε ποσοστό 6,2646%, που αντιστοιχεί σε 1.014.243 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Σύμφωνα με την ως άνω ενημέρωση, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη που κατείχε η ανωτέρω μέτοχος πριν τη μεταβολή ανερχόταν σε ποσοστό 15,2646% που αντιστοιχούσε σε 2.471.343 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.