Ανακοίνωση προς ΧΑΑ_03.09.2001

Η εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Η σημαντική επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης του Ομίλου Εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ, που επέφεραν οι επιθετικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες της Διοίκησής του από τις αρχές του περασμένου χρόνου, εξακολουθεί να αποτυπώνεται καθαρά στα οικονομικά μεγέθη της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, της Holding Εταιρείας του Ομίλου, παρότι πολλές από τις πρωτοβουλίες αυτές, όπως η πολλά υποσχόμενη εξαγορά του «ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ», βρίσκονται σε φάση επενδύσεων και δεν έχουν ακόμη αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Έτσι, η ενοποιημένη λογιστική κατάσταση της Εταιρείας της 30.06.2001, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, εμφανίζει -με την πλήρη ενοποίηση και της Νικ. Κιολεϊδης Α.Ε.Β.Ε.- αύξηση του Κύκλου Εργασιών κατά 30,2% (διαμορφώθηκε στα 18,17 δισεκατομμύρια έναντι των 13,95 δισεκατομμυρίων του πρώτου εξαμήνου του 2000), και του Ενεργητικού κατά 36,2% (53,6 δις έναντι 39,3 δις). Παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών, η κρίση τιμών, που αντιμετωπίζει η διεθνής αγορά του χάλυβα, σε συνδυασμό με τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, στα οποία κινήθηκε η ισοτιμία του δολαρίου έναντι του ευρώ και κατ επέκταση, της δραχμής κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, επηρέασαν αρνητικά τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας, τα οποία διαμορφώθηκαν, προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, σε 297 εκατομμύρια δραχμές. Η πρόσφατη υποχώρηση της ισοτιμίας του δολαρίου έχει ήδη επιφέρει βελτίωση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, ενώ στη περαιτέρω βελτίωσή τους κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά οι δραστηριότητες του Ομίλου στους τομείς του Real Estate και των κατασκευών, καθώς και η δραστηριότητα της «ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ», η οποία βρίσκεται σε φάση δυναμικής ανάπτυξης.»