Μεταβολή ποσοστών_19.12.2001

Η εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. σε εφαρμογή του ΠΔ 51/92, γνωστοποιεί στο Χ.Α.Α. τη μεταβολή ποσοστού της ως εξής: Είδος κινητής αξίας: κοινές ονομαστικές μετοχές της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. με δικαίωμα ψήφου. Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πριν την μεταβολή 4,97%, μετά τη μεταβολή 5,02%. Αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου πριν την μεταβολή 880.431, μετά τη μεταβολή 888.731. Συνολικός αριθμός μετοχών της εταιρίας ανά κατηγορία μετοχών 17.716.608 κοινές ονομαστικές μετοχές. Ημ/νία μεταβολής ποσοστού: 17/12/2001. Οι μετοχές αυτές περιήλθαν στην εταιρία με την αγορά ιδίων μετοχών, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση της 29/6/2001. Σύμφωνα με το άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20, η εταιρία κατέχει τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από αυτές τις μετοχές, αλλά δεν μπορεί να ασκήσει στη Γενική Συνέλευση.