Ανακοίνωση προς ΧΑΑ_03.07.2002

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της:


1. Εγκρίνει παμψηφεί την έκθεση του Δ.Σ., τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τον Πίνακα Διάθεσης Κερδών για την χρήση 1/1/2001 – 31/12/2001 χωρίς να επιφέρει σε αυτά καμία τροποποίηση.


2. Εγκρίνει παμψηφεί την έκθεση του Δ.Σ., τις υποβληθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2001 – 31/12/2001 χωρίς να επιφέρει σ’ αυτές καμία τροποποίηση.


3. Απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1/2001 – 31/12/2001, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρίας.


4. Εγκρίνει παμψηφεί τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση του 2001 και προεγκρίνει τις αμοιβές μελών Δ.Σ. για το 2002.


5. Εγκρίνει παμψηφεί την εκλογή του νέου μέλους Δ.Σ. (κ. Νικόλαο Θ. Μπέη) που προέκυψε κατόπιν της παραιτήσεως παλιού μέλους του Δ.Σ. (κας Λήδας Π. Μπήτρου) και επικυρώνει το από 26/6/2001 συγκροτηθέν σε σώμα Δ.Σ. της εταιρίας.


6. Εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί το νέο Δ.Σ. της εταιρίας καθορίζοντας παράλληλα και τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με το νόμο 3016/2002 η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής: Παναγιώτης Ιωάννη Μπήτρος Εκτελεστικό Μέλος, Πελαγία συζ. Παναγιώτη Μπήτρου Εκτελεστικό Μέλος, Ιωάννης Παναγιώτης Μπήτρος Εκτελεστικό Μέλος, Κυριακή Δημητρίου Παπαναστασίου Μη Εκτελεστικό Μέλος, Κωνσταντίνος Φραγκίσκου Καλαβρός Μη Εκτελεστικό Μέλος, Γεώργιος Κων/νου Μπήτρος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Νικόλαος Θεοδώρου Μπέης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Το νέο Δ.Σ. θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την 30/6/2005.


7. Εκλέγει παμψηφεί για τον έλεγχο, των οικονομικών καταστάσεων καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, της χρήσεως 2002 ως ελεγκτικό φορέα την Ανώνυμη Εταιρία ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΛ Α.Ε., και ειδικότερα τον κ. Παναγιώτη Πρεβεντή του Βασιλείου και αναπληρωματικό του τον κ. Αθανάσιο Παπαποστόλου του Ιωάννη από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με την προσφορά που απέστειλαν στην εταιρία, και εγκρίνει παμψηφεί τις αμοιβές των παραπάνω ελεγκτών, όπως αυτές καθορίζονται στην προσφορά τους, αντίγραφο της οποίας κοινοποιήθηκε από τους ιδίους στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.


8. Αποφασίζει ομόφωνα όπως αγορασθούν μετοχές της εταιρίας. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αγορασθούν από την εταιρία θα ανέλθει σε 540.030 μετοχές, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 3,05% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Η τιμή αγοράς εκάστης μετοχής ορίζεται σε 7 ευρώ η ανώτατη και σε 2 ευρώ η κατώτατη ενώ, το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνουν οι ως άνω αγορές ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία λήψεως της παρούσης αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.