Αποφάσεις γενικής συνέλεσυης της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε._01.07.2002

Αποφάσεις γενικής συνέλεσυης της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε._01.07.2002

Ανακοινώνεται από την εταιρία Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε. ότι στις 28/6/2002 συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας και επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

 

1. Ενέκριναν τον Ισολογισμό της 45ης εταιρικής χρήσης του 2001 και των Οικονομικών Καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

 

2. Ενέκριναν τον Ενοποιημένο Ισολογισμό και τα Ενοποιημένα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2001 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

 

3. Ενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2001 και προενέκριναν τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2002.

 

4. Εξέλεξαν ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για νέα θητεία 3 ετών λόγω λήξης της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου τους κάτωθι: Παναγιώτης Μπήτρος, Πελαγία Μπήτρου, Ιωάννης Μπήτρος ως εκτελεστικά μέλη, Κωνσταντίνος Καλαβρός, Κυριακή Παπαναστασίου ως μη εκτελεστικά μέλη, Γιώργος Μπήτρος και Νικόλαος Μπέης ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

 

5. Εξέλεξαν ως Ορκωτό Ελεγκτή την Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΛ Α.Ε.» και ειδικότερα τον Παναγιώτη Πρεβεντή και αναπληρωματική την Παρασκευή Μπίνιου.

 

6. Αποφασίσθηκε η αγορά ιδίων μετοχών κατά τις προβλέψεις του νόμου μέχρι συμπληρώσεως του επιτρεπόμενου ποσοστού 10% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Η τιμή αγοράς έκαστης μετοχής ορίζεται σε 7 Ευρώ η ανώτατη και σε 2 Ευρώ η κατώτατη ενώ το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνουν οι αγορές ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.