Ανακοίνωση προς ΧΑΑ_27.06.2002

Το Δ.Σ. της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με την από 22/01/2002 απόφασή του, και σε εφαρμογή της από 29/06/2001 απόφασης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την απόκτηση ιδίων μετοχών, κατά το χρονικό διάστημα από 30/01/2002 μέχρι 20/06/2002 αγοράσθηκαν 242.720 ίδιες μετοχές επί συνόλου 17.716.608 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,37% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, με μέση τιμή κτήσης 2,74 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η εταιρία μέχρι και την 20/06/2002 κατέχει συνολικά 1.231.630 ίδιες μετοχές, δηλαδή ποσοστό 6,95%.