Εταιρική πράξη_31.07.2001

Οι μετοχές της εταιρίας “ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.” είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α.Α. με νέα ονομαστική αξία μετοχής 1,5 Ευρώ / δρχ. 511,125 ( από 1,4674 Ευρώ / δρχ. 500 ).