Ανακοίνωση προς ΧΑΑ_31.07.2001

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 29/6/2001, αποφάσισε μεταξύ των άλλων και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των δρχ. 197.097.264 με κεφαλαιοποίηση μέρους εκ του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δρχ. 500 (1,4674 ευρώ) σε δρχ. 511.125 (1,5 ευρώ). Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας. Με την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 9.055.401.264 (26.574.912 ευρώ) διαιρούμενο σε 17.716.608 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 511,125 (1,5 ευρώ) και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ2-9847/23-7-2001 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το ΔΣ του Χ.Α.Α. στη συνεδρίασή του της 26/7/2001 ενημερώθηκε για την ανωτέρω αύξηση και τη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και σε ευρώ. Κατόπιν τούτου, από την 31/7/2001 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται με την νέα ονομαστική αξία 511,125 δρχ. (1,5 ευρώ).