Ανακοίνωση προς ΧΑΑ_30.01.2002

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με την από 17/10/2001 απόφασή του, και σε εφαρμογή της από 29/06/2001 απόφασης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την απόκτηση ιδίων μετοχών, κατά το χρονικό διάστημα από 25/10/2001 μέχρι και 29/01/2002 αγοράστηκαν τετρακόσιες εννέα χιλιάδες τριάντα (409.030) ίδιες μετοχές επί συνόλου 17.716.608 μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,31% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, με μέση τιμή κτήσης 3,260 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η εταιρία μέχρι και την 29/01/2002 κατέχει συνολικά εννιακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (988.910) ίδιες μετοχές, δηλαδή ποσοστό 5,58%.