Ανακοίνωση προς ΧΑΑ_23.07.2001

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι σύμφωνα με την από 16/7/2001 απόφασή του, θα προβεί σε αγορές έως 532.000 ιδίων μετοχών από 24/7/2001 έως 24/10/2001, με ανώτατη τιμή αγοράς 7 ευρώ και κατώτατη 2 ευρώ, μέσω των χρηματιστηριακών EUROXX, EFG EUROBANK, ΚΟΜΝΗΝΟΣ, ΣΙΓΜΑ και VALUE CAPITAL, σε εκτέλεση απόφασης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/6/2001, στην οποία αποφασίσθηκε η αγορά έως 1.770.660 ιδίων μετοχών (10% επί του συνόλου των μετοχών), εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών και εντός του ανωτέρω εύρους τιμών αγοράς.