Απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε._10.12.2002

Απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε._10.12.2002

Ανακοινώνεται από την εταιρία Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε. ότι στην Έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 10/12/2002, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 177.166,08 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων.


Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών (17.716.608) από 1,50 ευρώ σε 1,51 ευρώ, δηλαδή κατά 0,01 ευρώ.