Ανακοίνωση_24.06.2004

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «Μπήτρος Συμμετοχική ΑΕ» ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 30/06/2003 απόφασή του και σε εφαρμογή της από 27/06/2003 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων για την απόκτηση Ιδίων Μετοχών, κατά το χρονικό διάστημα από 16/07/2003 έως 18/06/2004 αγοράστηκαν εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες δέκα (135.510) ίδιες μετοχές επί του συνόλου των δέκα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων οκτώ (17.716.608) μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό μηδέν και εβδομήντα έξι τοις εκατό (0,76%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με μέση τιμή κτήσης δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά (2,70 ευρώ) ανά μετοχή.


Επίσης, η εταιρία μέχρι και την 18/06/2004 κατέχει συνολικά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (1.557.750) ίδιες μετοχές, δηλαδή ποσοστό οκτώ και εβδομήντα εννέα τοις εκατό (8,79%), με μέση τιμή κτήσης δύο ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (2,62 ευρώ) ανά μετοχή.