Η πραγματική εικόνα των αποτελεσμάτων των θυγατρικών_29.04.2004

Η πραγματική εικόνα των αποτελεσμάτων των θυγατρικών_29.04.2004

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, που αναφέρονται στα αποτελέσματα του 2003 ορισμένων θυγατρικών της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα του σχηματισμού μιας πληρέστερης και ορθότερης εικόνας για το θέμα, κρίνεται σκόπιμη η παράθεση των ακόλουθων στοιχείων:


H ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ και η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ οι δύο σημαντικότερες εταιρείες του Ομίλου, οι οποίες πραγματοποίησαν το 70% του συνόλου του κύκλου εργασιών των βασικών θυγατρικών της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, παρουσίασαν το 2003 σημαντική αύξηση των πωλήσεών τους και ακόμη σημαντικότερη βελτίωση των καθαρών προ φόρων αποτελεσμάτων τους.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά προ φόρων αποτελέσματα της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ διαμορφώθηκαν το 2003 σε 2.060.000 ευρώ έναντι 1.159.000 ευρώ το 2002, της δε ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ σε κέρδη 445.000 ευρώ το 2003 έναντι ζημιών 593.000 το 2002.


Βελτίωση των αποτελεσμάτων τους παρουσίασαν, επίσης, τόσο η Δ.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ όσο και η ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ.


Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με τη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων της μητρικής εταιρείας (κέρδη προ φόρων 326.000 ευρώ έναντι ζημιών 685.000 ευρώ το 2002), οδήγησαν τα ενοποιημένα προ φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας αποτελέσματα της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ το 2003 σε ιδιαιτέρως αξιόλογη αύξηση (1.233.975,04 ευρώ, έναντι 182.484,92 ευρώ το 2002).


Όσον αφορά στις εταιρείες, που παρουσίασαν το 2003 αρνητικά αποτελέσματα, για την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα ακόλουθα στοιχεία:

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ βρέθηκε το 2003 σε φάση ολοκλήρωσης των πωλήσεων των projects της Δραπετσώνας και της Ν. Σμύρνης και, ταυτόχρονα, σε πλήρη εξέλιξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας στο project της Χαλκίδας, χωρίς, όμως, η κατασκευή να έχει φθάσει ακόμη σε στάδιο, που να επιτρέπει την πραγματοποίηση μαζικών πωλήσεων. Η συγκυρία αυτή είχε ως φυσική συνέπεια τη μείωση των εσόδων της εταιρείας και την ταυτόχρονη αύξηση των δαπανών της, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα την εμφάνιση ζημιών. Η εικόνα αυτή έχει ήδη αρχίσει να ανατρέπεται με την σταδιακή επιτάχυνση του ρυθμού των πωλήσεων στη Χαλκίδα.

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ, ως γνωστόν, βασίζει τα έσοδα και την κερδοφορία της στην πώληση των ακινήτων, που έχει στην ιδιοκτησία της. Κατά το 2003 δεν υπήρξε καμία σημαντική πώληση με συνέπεια το αρνητικό αποτέλεσμα. Ήδη, με την πώληση έκτασης στην Κορινθία, η εταιρεία έχει επανέλθει στην κερδοφορία.


Η ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ, στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει κατά 75%, αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 13%, συνεχίζοντας τη σημαντική παρουσία στα μεγάλα δημόσια έργα (αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αντισεισμικός Οπλισμός ΘΩΡΑΞ τοποθετήθηκε σε δεκαπέντε και πλέον Ολυμπιακά έργα) αλλά και διευρύνοντας τις πωλήσεις της σε μικρότερα ιδιωτικά δομικά έργα σε ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που επιβεβαίωσε την εξαιρετική δυναμική του καινοτομικού και πρωτοποριακού προϊόντος της. Παρά ταύτα, οι δαπάνες προβολής και διαφήμισης, οι οποίες ήταν εξαιρετικά υψηλές λόγω της τηλεοπτικής καμπάνιας, αλλά και οι αυξημένες δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες περιελάμβαναν και νέα πειράματα στο Πολυτεχνείο της Θράκης, που ενίσχυσαν σημαντικά την επιστημονική τεκμηρίωση των πλεονεκτημάτων του Αντισεισμικού Οπλισμού ΘΩΡΑΞ, οδήγησαν την εταιρεία σε αρνητικό αποτέλεσμα.


Τέλος, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει κατά 33% μέσω της ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, είναι μια καινούργια εταιρεία (το 2003 έκλεισε την πρώτη οικονομική της χρήση). Παρά ταύτα, πραγματοποίησε ένα ιδιαίτερα υψηλό κύκλο εργασιών κατακτώντας εξ αρχής ένα σημαντικό μερίδιο στην αγορά της και αποδεικνύοντας τη δυναμική και τις προοπτικές της. Αποτελεί μία πρωτοποριακή δραστηριότητα, που εισαγάγει και στη χώρα μας τη βιομηχανοποίηση στην κατεργασία και τη διαμόρφωση των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, κατά τα πρότυπα όλων των προηγμένων στον κατασκευαστικό τομέα χωρών. Ήταν, βεβαίως, φυσικό να μην κατορθώσει να κλείσει κερδοφόρα την πρώτη της χρήση, όπως, άλλωστε, συμβαίνει με τις πλείστες των νεοϊδρυομένων εταιρειών.


Συμπερασματικά, το 2003 υπήρξε για τον Όμιλο της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, μια θετική χρονιά, κατά την οποία βελτιώθηκαν σημαντικά τα συνολικά του μεγέθη.

Ακόμη σημαντικότερη υπήρξε η βελτίωση των μεγεθών της βασικής του δραστηριότητας και των μεγαλυτέρων εκ των θυγατρικών του.

Τα όποια αρνητικά αποτελέσματα ορισμένων θυγατρικών του οφείλοντο, εν πολλοίς, σε συγκυριακούς παράγοντες και, στις πλείστες των περιπτώσεων, έχουν ήδη αντιστραφεί.


Το σημαντικότερο όλων, όμως, είναι ότι η βελτίωση των μεγεθών του Ομίλου έχει αποκτήσει εκρηκτικούς ρυθμούς κατά την τρέχουσα χρήση. Ήδη, το πρώτο τρίμηνο τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ υπερβαίνουν κατά πολύ τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα του Ομίλου της περιόδου Ιανουάριος-Μάρτιος 2004 είναι σχεδόν τετραπλάσια αυτών της αντίστοιχης περιόδου του 2003 ενώ έχουν ήδη υπερκαλύψει τα κέρδη ολόκληρης της προηγούμενης χρονιάς!