ΜΠΗΤΡΟΣ: Ραγδαία βελτίωση αποτελεσμάτων_28.08.2003

ΜΠΗΤΡΟΣ: Ραγδαία βελτίωση αποτελεσμάτων_28.08.2003

Η θεαματική βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., που είχε καταγραφεί στη συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων της 31.03.2003, συνεχίζεται –και μάλιστα με εντονότερους ρυθμούς-, όπως αποδεικνύουν τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2003 – 31.06.2003, που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα.Συγκεκριμένα, τα βασικά ενοποιημένα αποτελεσματικά μεγέθη της Εταιρείας του α΄ εξαμήνου του τρέχοντος έτους, συγκρινόμενα με αυτά του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2002, διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:


Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 5% φθάνοντας τα 56.143.336,23 ευρώ

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 957.582,51 ευρώ έναντι 239.443,73 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 300%.

Τα τελικά καθαρά αποτελέσματα (προ φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας) διαμορφώθηκαν σε 851.156,07 ευρώ έναντι 102.132,70 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 733%.

Πρέπει να επισημανθεί ότι, στην πραγματικότητα, η βελτίωση των αποτελεσμάτων είναι ακόμη πιο θεαματική, δεδομένου ότι η ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ ΑΕΒΕ ενοποιήθηκε το 2002 ολικώς, ενώ το 2003 ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Αυτό, επί παραδείγματι, σημαίνει ότι, με απολύτως συγκρίσιμα στοιχεία, η αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ μεταξύ α΄εξαμήνου του 2002 και α’ εξαμήνου του 2003 ήταν της τάξεως του 16,5%.


Θεαματικότατη ήταν, επίσης, και η βελτίωση των αποτελεσμάτων της μητρικής Εταιρείας, τα οποία ανήλθαν, προ φόρων, σε 770.894,93 ευρώ, αυξημένα κατά 1226% έναντι των 58.153,08 ευρώ του α΄εξαμήνου του 2002.


Η σημαντική αυτή βελτίωση πρέπει να αποδοθεί, κυρίως, στις ευνοϊκές συνθήκες, που επικρατούν στη διεθνή αγορά του χάλυβα από τα μέσα του 2002, συνθήκες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν αμετάβλητες στο προβλεπτό μέλλον, ώστε να θεωρείται απολύτως βάσιμη η προσδοκία ότι και τα ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου θα παρουσιάζουν την ίδια θετική εικόνα με τα εξαμηνιαία.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε: ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε, κα Μάρθα Στεφανοπούλου, τηλ 210 5509000.