Πρόσκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης_06.06.2003

Πρόσκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης_06.06.2003

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ–ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7343/06/Β/86/13)


Καλούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. Μέτοχοι να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στην έδρα της Εταιρίας, Λεωφόρος Νάτο, αριθμ. 100, Ασπρόπυργος Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:


Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 46ης εταιρικής χρήσης του 2002 και των Οικονομικών Καταστάσεων, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Υποβολή προς έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού και των Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2002 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2002.

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2002 και προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2003.

Επικύρωση εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο της χρήσης 2003.

Παροχή έγκρισης για αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις παρ. 6 – 13 του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920.

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν:


Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσο του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Λ. Νάτο 100 – Ασπρόπυργος Αττικής).


Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Λ. Νάτο 100 – Ασπρόπυργος Αττικής).


Επίσης, εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι’ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της Εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.


Ασπρόπυργος, 26 Μαρτίου 2003

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ασπρόπυργος, 26/ 03/ 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΠΗΤΡΟΣ