Ανακοίνωση έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2022_29.11.2023

Ανακοίνωση έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2022_29.11.2023

Η Εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (Ε/Ε) αριθ.596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2022, που διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α παρ. 1 του ν.4174/2013, τόσο στην Εταιρεία όσο και στις θυγατρικές της, εκδόθηκαν αντίστοιχα φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.