Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογιακού έτους 2023_31.03.2023

Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογιακού έτους 2023_31.03.2023

Ασπρόπυργος, 10 Μαρτίου 2023


 

Η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του

επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του

Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2023, το

οποίο έχει ως εξής:


  •  Δημοσίευση α) των Ετήσιων -ατομικών και ενοποιημένων- Οικονομικών Καταστάσεων
  • χρήσης 2022, β) της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη
  • χρήση 2022 και γ) των Στοιχείων και Πληροφοριών χρήσης 2022 (σύμφωνα με το άρθρο 149
  • του Ν. 4548/2018) στις ιστοσελίδες της Εταιρείας www.bitros.gr και του Χ.Α.
  • www.athexgroup.gr: Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.).
  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των
  • Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2022.
  • Δημοσίευση των εξαμηνιαίων -ατομικών και ενοποιημένων- Οικονομικών Καταστάσεων, της εξαμηνιαίας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Στοιχείων και Πληροφοριών της περιόδου 01/01/2023 – 30/06/2023 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και του Χ.Α.: Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023 (ενδεικτική ημερομηνία).

Στην περίπτωση που μεταβληθεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω ημερομηνίες, η Εταιρεία θα ενημερώσει

έγκαιρα το επενδυτικό κοινό -με τροποποίηση του παρόντος- σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό

του Χρηματιστηρίου Αθηνών.