Ανακοίνωση ορισμού νέας εσωτερικής ελέγκτριας_13.10.2022

Ανακοίνωση ορισμού νέας εσωτερικής ελέγκτριας_13.10.2022

Η εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4706/2020 και των σχετικών εγκυκλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι, με την από 28/09/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, ορίσθηκε νέα Εσωτερική Ελέγκτρια – Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας η κ. Ειρήνη Μπόβη, σε αντικατάσταση του κ. Κωνσταντίνου Πατίστα, ο οποίος άσκησε τα καθήκοντά του μέχρι και την 08/07/2022.


Η κ. Ειρήνη Μπόβη πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, και ιδίως των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν. 4706/2020 και των σχετικώς προβλεπόμενων στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι είναι υπάλληλος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει δεσμούς με οποιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία ή σε εταιρεία του ομίλου και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ανωτέρω θέσης.


Η κ. Ειρήνη Μπόβη είναι κάτοχος Πτυχίου (Maitrise) Finance από το Faculté Libre Autonome et Cogérée του Παρισιού, Μεταπτυχιακού τίτλου DESS Gestion et des Instruments Financiers από το Πανεπιστήμιο Lille 2 και Μεταπτυχιακού τίτλου DEA Finance από το ίδιο Πανεπιστήμιο, με τετραετή εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο και εξειδικευμένη εκπαίδευση στην διαχείριση κινδύνων. Η κ. Ειρήνη Μπόβη ανέλαβε τα καθήκοντά της την 03/10/2022.