Ανακοίνωση: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου_25.06.2021

Ανακοίνωση: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου_25.06.2021

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι η νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία εξελέγη κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 25/6/2021 και ορίστηκε ως ανεξάρτητη, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ και ένα τρίτο μέλος, που δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως έχει αυτό αναθεωρηθεί, κατόπιν εντολής της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με την από 25/6/2021 απόφασή της ως ακολούθως:


  • Πρόδρομος Γεωργιάδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, ως Πρόεδρος αυτής.
  • Χαρίκλεια Δαλέτζα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, ως μέλος αυτής.
  • Νικόλαος Ασημομύτης, τρίτος, μη μέλος του Δ.Σ, ως μέλος αυτής. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι διετής, ήτοι μέχρι την 25/6/2023.